วันนี้มหาสนุก จะพาคุณพ่อคุณแม่มาสำรวจประโยชน์ของดนตรีต่อพัฒนาการเด็กกันค่ะ ♫

ปัจจุบันการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการเด็กกำลังได้รับที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากดนตรีจะส่งผลต่อการสร้างเซลล์สมองในวัยเด็กแล้ว ยังช่วยส่งเสริมทักษะอีกหลากหลายที่จำเป็นต่อเด็กด้วย

มาสำรวจประโยชน์ของดนตรีต่อพัฒนาการเด็กกันเถอะ ♫
1. พัฒนาการทางสติปัญญา ดนตรีทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาสมาธิจดจ่อได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเล่นดนตรีที่ส่งเสริมการพัฒนาผ่านการรับรู้ทางสายตา โดยงานวิจัยทางประสาทวิทยาหลายชิ้นพบว่าเด็กมีไอคิวสูงขึ้นเมื่อเริ่มเรียนดนตรี
2. พัฒนาการทางภาษา นอกเหนือจากพัฒนาการทางสติปัญญาแล้วยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้วย โดยเฉพาะกระบวนการรับรู้ทางภาษา และหากดนตรีมีเนื้อเพลงจะช่วยให้เด็กๆ สามารถซึมซับการใช้ภาษาทั้งในเรื่องคำศัพท์ โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ต่างๆ ได้ด้วย
3. พัฒนาการทางการเข้าสังคม จังหวะดนตรีช่วยลดความกดดันและสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย กระตุ้นให้เด็กๆ กล้าที่จะสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ๆ รวมถึงรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นกลุ่มมากขึ้น

ADVERTISEMENT

4. พัฒนาการทางอารมณ์ นอกจากจังหวะดนตรีจะช่วยทำให้เด็กๆ รู้สึกสงบและผ่อนคลายมากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้อารมณ์ได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากดนตรีเป็นสื่อที่แสดงอารมณ์ผ่านทางเนื้อเพลงและท่วงทำนองอยู่แล้ว ดนตรีจึงเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการช่วยคุณพ่อคุณแม่นิยามชื่อของอารมณ์เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้อารมณ์ต่างๆ
เรียกได้ว่าดนตรีมีผลต่อพัฒนาการในทุกด้านตั้งแต่พัฒนาการทางสติปัญญา ทางภาษา การเข้าสังคมและพัฒนาการทางอารมณ์ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรสังเกตว่าลูกๆ ชอบดนตรีประเภทใดเป็นพิเศษ และหมั่นหากิจกรรมที่ใช้ดนตรีเป็นสื่อประกอบมาเล่นกับลูกเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ หรือหากลูกอยากลองเล่นดนตรี การส่งเสริมให้ลูกเรียนดนตรีก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ